Criteria ereleden en leden van verdienste


Criteria en procedure benoeming Ereleden & Leden van verdienste

Tennisvereniging Amelte bestaat ruim 75 jaar, inmiddels zijn wij een vereniging met ruim 400 leden. Daarnaast zijn wij in het bezit van 3 smashcourt- en 4 gravelbanen, een gezellige kantine en een mooi terras. Dit alles is in de loop der jaren gerealiseerd door de vele vrijwilligers. Dat kan ook niet anders want een vereniging als de onze heeft alleen bestaansrecht als leden zich vrijwillig en kosteloos samen willen inzetten voor TV Amelte.
Door de jaren heen zijn er altijd mensen die nog een paar stappen meer doen dan anderen. TV Amelte heeft in de loop der jaren als uiting van dankbaarheid een paar mensen erelid gemaakt en in de ALV van 26 januari 2023 werd een lid benoemd tot “Lid van Verdienste” van de vereniging. Dit zijn mensen die zich tientallen jaren als vrijwilliger hebben ingezet voor onze club. Naast deze bijzondere status van erelid of lid van verdienste binnen onze vereniging is het ook zo dat zij vrijgesteld zijn van het betalen van contributie zo lang zij lid zijn.
Er zijn in onze ogen naast de huidige ereleden nog vele vrijwilligers die zich jarenlang verdienstelijk hebben ingezet voor onze vereniging en daar niet voor zijn gehuldigd. Echter vinden wij wel dat het erelidmaatschap of lid van verdienste iets speciaals moet zijn en blijven.
Daarom is het sinds de statutenwijziging in januari 2022  mogelijk om actieve vrijwilligers die zich al jaren inzetten of hebben ingezet ook onze blijk van waardering te geven. Voor zulke leden bestaat de mogelijkheid om ze te benoemen tot lid van verdienste.
Om erelid dan wel lid van verdienste te worden moet je natuurlijk voldoen aan een aantal voorwaarden, deze hebben wij opgesteld in onderstaande procedure.
Wij hebben geprobeerd om duidelijke criteria op te stellen waaraan een Lid van Verdienste c.q. Erelid moet voldoen.
Criteria benoeming lid van verdienste of erelid TV Amelte
In 2023 zijn door het bestuur de onderstaande criteria vastgesteld voor benoeming van Lid van Verdienste of Erelid. Leden van Verdienste en ereleden worden benoemd wegens bijzondere verdiensten voor Tennisvereniging Amelte.
1.    Leden van verdienste:
Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van TV Amelte kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste. Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom.
Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid van TV Amelte aanwijsbaar veel inzet getoond hebben binnen de vereniging om voor de vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.  
Een lid van verdienste moet:
Lid zijn van Tennisvereniging Amelte Minimaal 10 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid Actief zijn (geweest) in diverse groepen of commissies Geen huidig bestuurslid zijn ·         Indien er gegronde redenen zijn, kan de Algemene Leden Vergadering een lid van verdienste zijn titel ontnemen.  

2.    Ereleden
Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging. Ereleden van TV Amelte zijn vrijgesteld van het betalen van contributie gedurende de rest van hun lidmaatschap en krijgen tevens een prominente plek op de website en in de kantine.
Een Erelid moet:
Lid zijn van Tennisvereniging Amelte Minimaal 25 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid Actief zijn (geweest) in diverse groepen of commissies Geen huidig bestuurslid zijn ·         Indien er gegronde redenen zijn, kan de Algemene Leden Vergadering een erelid zijn titel ontnemen.  

Procedure voordragen ereleden of leden van verdienste
Een voordracht voor een onderscheiding kan door het bestuur zelf, maar ook op voordracht van elk lid van de vereniging aan het bestuur worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering draagt het bestuur de voorgestelde kandidaten voor. De leden moeten uiteindelijk in de ledenvergadering hun goedkeuring uitspreken over diegene die wordt voorgedragen. 2/3 van de aanwezigen moet door stemming bij hand opsteken akkoord gaan. Per jaar kan er maximaal 1 erelid worden voorgedragen en maximaal 3 leden van verdienste. Het bestuur bepaalt uiteindelijk of iemand ook daadwerkelijk wordt voorgedragen.